محصولات

ویروس کرنا , توصیه هایی برای همه

ویروس کرنا , توصیه هایی برای همه

وﯾـﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ , ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ


ﻣﻘﺪﻣﻪ
اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دور ﻣﺎﻧﺪن و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺒﺎر دروغ و ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺧﺼﻮص وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﺳﺘﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻔﯿﻔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
راه ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
“ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ” ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺪاوم دﺳﺖ ﻫﺎ ﺷﺴـﺘﻦ ﻣـﺪاوم و ﺻﺤﯿﺢ دﺳـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ژل ﻫـﺎی ﻧـﻈﺎﻓـﺖ ﺣـﺎوی اﻟﮑﻞ و ﯾﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن.
ﭼﺮا؟ ﺷﺴـﺘﺸﻮی دﺳـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﺎ آب و ﺻـﺎﺑـﻮن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و ﯾﺎ ژل ﻫـﺎی ﺿـﺪ ﻋـﻔﻮﻧﯽ ﻣـﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺑـﺮ ﭘـﺎﯾﻪ اﻟﮑﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗــﻮاﻧــﺪ در ﮐﺸﺘﻦ وﯾﺮوس ﻫــﺎ از روی دﺳــﺖ ﻫــﺎی ﺷــﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓــﺎﺻــﻠﻪ ﯾﮏ ﻣــﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺧــﻮد و دﯾﮕﺮ اﻓــﺮاد ﺑــﺨﺼﻮص اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺸﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی ﺳﺮﻣـﺎ ﺧـﻮردﮔﯽ ﻣـﺜﻞ ﺳﺮﻓـﻪ و ﻋـﻄﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﺮا؟ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓـﺮدی ﻋـﻄﺴﻪ و ﯾﺎ ﺳـﺮﻓـﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣـﻘﺪار ﻗـﺎﺑـﻞ ﺗــﻮﺟــﻪ ای از ذرات ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﺗـﺮﺷــﺤﺎت ﺣــﺎوی ﻣــﻘﺎدﯾﺮ ﻗــﺎﺑــﻞ ﺗـﻮﺟـﻪ ای از وﯾﺮوس را در ﻫـﻮا ﭘـﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ذرات در ﻫـﻨﮕﺎم ﺗـﻨﻔﺲ ﺷـﻤﺎ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺪن ﺷـﻤﺎ وارد ﺷـﺪه و ﺷـﻤﺎ را ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﮐﻨﺪ .

از ﺗﻤﺎس ﭼﺸﻤﻬﺎ، ﺑﯿﻨﯽ و دﻫﺎن ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

 ﭼﺮا؟ دﺳـﺘﺎن ﺷـﻤﺎ ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺗـﻤﺎس دارد و ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧـﺪ ﻧــﺎﻗــﻞ وﯾﺮوس ﺑــﺎﺷــﺪ. ﮐﻪ در ﺻــﻮرت ﺗــﻤﺎس ﺑــﺎ ﭼــﺸﻢ، ﺑﯿﻨﯽ و دﻫـﺎن ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎﻋـﺚ اﻧـﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﺑـﻪ ﺑـﺪن ﺷـﻤﺎ و ﻣـﺮﯾﺾ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻨﻔﺲ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ

 ﻣـﻄﻤﺌﻦ ﺷـﻮﯾﺪ ﺧـﻮدﺗـﺎن و ﺗـﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد اﻃﺮاف ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﺑﻬـﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮑﺎت ﻣـــﺮوﺑـــﻂ ﺑـــﻪ ﺑﻬـــﺪاﺷـــﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ را رﻋـــﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. رﻋـﺎﯾﺖ ﺑﻬـﺪاﺷـﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻣـﻌﻨﺎ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﺗـﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد در ﻫـﻨﮕﺎم ﻋـﻄﺴﻪ و ﯾﺎ ﺳـﺮﻓـﻪ ﮐﺮدن ﺑﯿﻨﯽ و دﻫـﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﺎ آرﻧـﺞ ﺧـﻢ ﺷـﺪه و ﯾﺎ دﺳـﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏـﺬی ﺑـﭙﻮﺷـﺎﻧـﻨﺪ. در ﺻــﻮرت اﺳــﺘﻔﺎده از دﺳــﺘﻤﺎل ﻻزم اﺳــﺖ دﺳــﺘﻤﺎل در ﺳــﻄﺢ زﺑﺎﻟﻪ درب دار اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﭼـﺮا؟ ﻗـﻄﺮاﺗﯽ ﻣـﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺑـﺰاﻏﯽ ﮐﻪ در ﻫـﻨﮕﺎن ﻋـﻄﺴﻪ و ﯾﺎ ﺳـﺮﻓـﻪ در ﻫـﻮا ﭘـﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮﻧـﺪ ﺣـﺎوی وﯾﺮوس ﻫﺴـﺘﻨﺪ. در ﺻـﻮرت رﻋـﺎﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻬـﺪاﺷـﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﯿﺪ اﻓﺮاد اﻃﺮاف ﺧـﻮد را از اﺑـــﺘﻼ ﺑـــﻪ وﯾﺮوس ﻫـــﺎی ﺳــﺮﻣـــﺎﺧـــﻮردﮔﯽ، آﻧـــﻔﻮﻻﻧــﺰا و ﯾﺎ Covid-19 (ﮐﺮوﻧﺎ) ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ

در ﺻــﻮرت داﺷــﺘﻦ ﺗــﺐ، ﺳــﺮﻓــﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ، زودﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ

در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣــﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺧــﺎﻧــﻪ ﺑــﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺗـﻨﻬﺎ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋـﻼﺋـﻢ ﺗـﺐ، ﺳـﺮﻓـﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﻣـﺸﺎﻫـﺪه ﻧـﻤﻮدﯾﺪ ﺟﻬـﺖ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﻓـﻪ ای اﻗـﺪام ﻧـﻤﺎﯾﺪ
و دﺳـﺘﻮراﻟـﻌﻤﻞ ﻫـﺎی اراﺋـﻪ ﺷـﺪه از ﻣـﺮاﮐﺰ ﺑﻬـﺪاﺷـﺖ ﻣﺤـﻠﯽ را داﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼـﺮا؟ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﻣﺤـﻠﯽ ﺑــﻪ روز ﺗــﺮﯾﻦ اﻃــﻼﻋــﺎت را در راﺑــﻄﻪ ﺑــﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣــﻨﻄﻘﻪ ﺷــﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧــﺪ. در ﺗــﻤﺎس ﺑــﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺤـﻠﯽ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﯿﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋـﺖ ﺑﻬـﺘﺮﯾﻦ و ﻣـﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺤـﻞ ﺑـﺮای درﯾﺎﻓـﺖ ﺧـﺪﻣـﺎت را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. رﻋـﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣــﻬﻢ ﻣﯽ ﺗــﻮان از ﺷــﻤﺎ و دﯾﮕﺮان در ﻣــﻘﺎﺑــﻞ اﻧــﺘﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﺮوس ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.

آﮔـﺎه ﺑـﺎﺷﯿﺪ و از دﺳـﺘﻮراﻟـﻌﻤﻞ ﻫـﺎی اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗـﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ. اﻃــﻼﻋــﺎت ﺧــﻮد را در ﺧــﺼﻮص آﺧــﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓــﺖ ﻫــﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺑــــﻄﻪ ﺑــــﺎ ﮐﻮﯾﺪ-۹۱ ﻣﻨﺘﺸــــﺮ ﻣﯽ ﮔـــﺮدد، ﺑــــﻪ روز ﻧﮕﻬــــﺪارﯾﺪ. دﺳـﺘﻮراﻟـﻌﻤﻞ ﻫـﺎی اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗـﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎی ﺑﻬـﺪاﺷـﺖ ﻣﺤــﻠﯽ ﺧـــﻮد را در ﺧـــﺼﻮص ﻣـــﺤﺎﻓـــﻈﺖ از ﺧـــﻮد و دﯾﮕﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ. اﻗــﺪاﻣــﺎت ﻣــﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺑــﺮ روی ﺧــﻮد و اﻓـﺮادی ﮐﻪ در ۴۱ روز ﮔــﺬﺷــﺘﻪ در ﻣــﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ ﻣــﺸﺎﻫــﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ • ﺗﻤﺎﻣﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. • در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣــﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮدﯾﺪ ﺗــﺎ زﻣــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬــﺒﻮدی ﮐﺎﻣــﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ، در ﺧــﺎﻧــﻪ ﺑــﻤﺎﻧﯿﺪ، ﺣﺘﯽ زﻣــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧــﺸﺎﻧــﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺟـﻤﻠﻪ ﺳـﺮ درد و آﺑـﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ را ﻣـﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﭼـﺮا؟ ﺟـﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗـﻤﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﺎ دﯾﮕﺮان و ﺣـﻀﻮر در ﻋـﺪم ﺣـــﻀﻮر ﺑﯽ دﻟﯿﻞ در ﻣــﺮاﮐﺰ ﭘـــﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺗـــﻮاﻧـــﺪ در ﮐﺎﻫـــﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻮﯾﺪ-۹۱ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. • در ﺻـــﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗـــﺐ، ﺳــﺮﻣـــﺎﺧـــﻮردﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﺷـــﻤﺎ ﺗﺸـــﺪﯾﺪ ﺷـــﺪ در اﯾﻦ ﺻـــﻮرت ﻻزم اﺳـــﺖ از ﻣـــﺸﺎوره ﭘــﺰﺷﮑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﭼــﺮا؟ در ﺻــﻮرت ﮔــﺮﻓــﺘﻦ ﻣـــﺸﺎوره ﺣـــﺮﻓـــﻪ ای ﻣﯽ ﺗـــﻮاﻧﯿﺪ وﺟـــﻮد ﮐﻮﯾﺪ-۹۱ را از ﺳـــﺎﯾﺮ وﯾﺮوس ﻫـﺎ در ﺑـﺪن ﺧـﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ: وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
www.who.int
ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺎﻃﻘﯽ، ﭘﮋﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ
فرم ارسال نظر
  •  

دلفیران ، تحولی در صنعت آکواریوم