محصولات

آشنایی با انواع غذای ماهی ها

آشنایی با انواع غذای ماهی ها

 

همه چیز درباره غذای ماهی ها

غذای ماهی ها از انواع مختلفی تشکیل شده است که با توجه به نوع ماهی و رژیم غذایی خاص ، به آن ها داده می شود. در ادامه به بررسی بیشتر آن می پردازیم.

در تقسیم بندی کلی ماهیان بر اساس رژیم غذایی به سه دسته تقسیم می شوند. گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیز خوار، این به آن معنا نیست که غذای دیگری نمی خورند بلکه ترجیح غذایی آن ها است.


ماهیان گیاه خوار :

دسته ای هستند که فقط از مواد گیاهی شامل جلبک های تک سلولی یا گیاهان آبزی تغذیه می کنند.

ماهیان گوشت خوار:

دسته ای هستند که یا از زئوپلانکتون ها یا از جانوران بزرگتر به عنوان غذا بهره می برند. این دسته ماهیان غارتگر و مهاجم بوده که با دندان های تیز به ماهیان کوچک تر حمله می کنند.

ماهیان همه چیزخوار:

گروهی هستند که رژیم غذایی مشخصی ندارند و میتوانند از جلبک های تک سلولی، لارو حشرات، زئوپلانکتون ها و گیاهان عالی آبزی و یا حتی برخی نرمتنان تغذیه کنند.

توضیحاتی در مورد نحوه غذا دهی به انواع ماهیان

نحوه غذا گیری توسط ماهی نیز در ماهیان متفاوت است. نحوه گرفتن غذا بستگی به شکل دهان ماهی دارد. بعضی ماهیان دهان فوقانی دارند که نشان دهنده آن است که غذا را از سطح آب می گیرند، مانند ماهیان زنده زا و ماهیان لابرینت دار، بعضی ماهیان دهان مستقیم ( ترمینال ) دارند که غذا را از عمق آب می گیرند مانند بارب ها و گلدفیش ها، گروهی دیگر دهان تحتانی دارد. که غذا را از بستر می گیرند، مانند گربه ماهی، بهترین شیوه تغذیه ماهی این است که غذای کمتر در دفعات بیشتر مصرف شود. تعداد دفعات تغذیه ماهیان در مراحل نوزادی بیش تر از مراحل پرورش است. مقدار غذای مورد نیاز روزانه بستگی به دمای آب نیز دارد. اگر دمای آب خارج از حد مطلوب باشد باعث کم اشتهایی یا بی اشتهایی می شود.

انواع غذا های ماهی

به طور کلی غذاهای ماهیان آکواریومی به سه دسته تقسیم می شوند:

غذای خشک

ماهیان گیاه خوار :

دسته ای هستند که فقط از مواد گیاهی شامل جلبک های تک سلولی یا گیاهان آبزی تغذیه می کنند.

ماهیان گوشت خوار:

دسته ای هستند که یا از زئوپلانکتون ها یا از جانوران بزرگتر به عنوان غذا بهره می برند. این دسته ماهیان غارتگر و مهاجم بوده که با دندان های تیز به ماهیان کوچک تر حمله می کنند.

ماهیان همه چیزخوار:

گروهی هستند که رژیم غذایی مشخصی ندارند و میتوانند از جلبک های تک سلولی، لارو حشرات، زئوپلانکتون ها و گیاهان عالی آبزی و یا حتی برخی نرمتنان تغذیه کنند.

توضیحاتی در مورد نحوه غذا دهی به انواع ماهیان

نحوه غذا گیری توسط ماهی نیز در ماهیان متفاوت است. نحوه گرفتن غذا بستگی به شکل دهان ماهی دارد. بعضی ماهیان دهان فوقانی دارند که نشان دهنده آن است که غذا را از سطح آب می گیرند، مانند ماهیان زنده زا و ماهیان لابرینت دار، بعضی ماهیان دهان مستقیم ( ترمینال ) دارند که غذا را از عمق آب می گیرند مانند بارب ها و گلدفیش ها، گروهی دیگر دهان تحتانی دارد. که غذا را از بستر می گیرند، مانند گربه ماهی، بهترین شیوه تغذیه ماهی این است که غذای کمتر در دفعات بیشتر مصرف شود. تعداد دفعات تغذیه ماهیان در مراحل نوزادی بیش تر از مراحل پرورش است. مقدار غذای مورد نیاز روزانه بستگی به دمای آب نیز دارد. اگر دمای آب خارج از حد مطلوب باشد باعث کم اشتهایی یا بی اشتهایی می شود.

انواع غذا های ماهی

به طور کلی غذاهای ماهیان آکواریومی به سه دسته تقسیم می شوند:

غذای خشک